TÜRKİYE’NİN KİMLİK PROBLEMLERİ

Hüsamettin İnaç

%25 İNDİRİM 30 YERİNE 22,50

ÜRÜN DETAYLARI

Kimlik, farklılıktan kaynaklanan bir modern dönem olgusudur. Kentleşme, bireyselleşme, endüstrileşme gibi süreçler üzerinden toplum bireye farklı kimlikler yüklemiştir. Bunun ötesinde kolektif kimlikler olarak sözünü ettiğimiz kategorilerin ilk habercisi, bir yandan feodal birimlerin birleşmesi diğer yandan imparatorlukların parçalanması ile ortaya çıkan ulusal kimlikler olmuştur. Kimlik zamanla değişen, dönüşen ve farklılaşan dinamik bir karakter sergilemektedir. Kimlikler bir yandan toplumsal yapı içerisinde yaşamanın doğal bir gerekliliği olarak kendini gösterirken, bir yanıyla farklı amaçlar, ideolojiler ve siyasal emeller uğruna şekillendirilen kurgulardır aynı zamanda. Günümüzde kimliklerin bu denli revaçta olmasının nedeni, iki binli yılların başından itibaren kimlik siyasetinin küresel siyaset arenasının en belirleyici parametresi olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim elinizdeki kitap, Avrupa kimliğinin oluşum süreçlerini Antik Yunan’dan günümüze geçirdiği safhalar ve tarihi dönüm noktalarından hareketle analiz etmekte ve Türk kimliğinin Avrupa kimliğiyle ilişkilerini idiosyncratic (nevi şahsına münhasır) ve etnometodolojik boyutlarıyla sosyo-politik bir mukayeseye tabi tutmaktadır. Bu tarihsel ve sosyolojik arkaplan, bugün Türkiye-Avrupa Birliği müzakere süreçlerinin gelecek perspektifine dair ciddi ipuçları verecektir. Bunun yanı sıra bu eser, Avrupa’nın aydınlanmacı ve Avrupa merkezli uygarlık oluşturma söylemlerine dayalı bir hegemonik kültür oluşturma iddialarını, “oluşturucu ötekilik” (constitutive otherness) yaklaşımı ve teziyle çürütmeyi amaçlamaktadır.
  •   22,50
  • ISBN 13:978-975-2500-12-9
  • 19 cm X 13 cm
  • 232 Sayfa
  • Karton Kapak
KİTABIN ADI: TÜRKİYE’NİN KİMLİK PROBLEMLERİ
KİTABIN YAZARI: Hüsamettin İnaç
KİTABIN ÜST BAŞLIĞI: Avrupa Birliği'ne Entegrasyon Sürecinde
  • TASHİH: Mesut Koçak
  • KAPAK TASARIM: Ceren Özçevik
  • İÇ TASARIM: Emre Turku
  • BASKI: 3. Baskı, Ağustos 2016
  • YAYIN NO: Adres Yayınları: 27